MIỀN HOANG TƯỞNG & Những thử nghiệm…

BẠN CÓ THỂ ĐỌC NHỮNG BÀI VIẾT CHÍNH CỦA BÙI CÔNG THUẤN THEO LINJK: buicongthuan.blogtiengviet.net/disp/abc *** MIỀN HOANG TƯỞNG & Những thử nghiệm của Nguyễn Xuân Khánh Bùi Công Thuấn *** Nguyễn Xuân Khánh viết Miền hoang tưởng năm 1973-1974. Nhà xuất bản Đà Nẵng in năm 1990. Nhà xuất bản Hội Nhà văn in … Đọc tiếp MIỀN HOANG TƯỞNG & Những thử nghiệm…